Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąw serwisie iKid

Postanowienia Ogólne
 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej https://ikid.club/regulamin.html przez iKid Sp. z o.o.
 • Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a prawem właściwym dla jego stosowania jest prawo polskie.
 • iKid udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej https://ikid.club/regulamin.html w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 • Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  • iKid – iKid Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawrzyszewskiej 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającej nadany numer NIP 5273046848, właściciel Serwisu;
  • Serwis – strona internetowa https://ikid.club/regulamin.html;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
  • Usługi – nieodpłatnie świadczona przez iKid możliwość korzystania z Serwisu, w szczególności w celu dostępu do Serwisu, informacji w nim zawartych, kontaktu ze iKid oraz uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usług realizowanych przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem a iKid.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co może nastąpić w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu lub w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 • Umowa może zostać rozwiązana również poprzez opuszczenie przez Użytkownika Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 • Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox i Opera w najnowszych wersjach, z włączoną obsługą plików cookies i Java Scripte.
 • iKid nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu.
 • W prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu możliwe są przerwy spowodowane pracami technicznymi.
 • Dane wprowadzane do Serwisu chronione są za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu HTTPS oraz z wykorzystaniem szyfrowania danych za pomocą protokołu SSL.
 • Możliwe jest korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 • W serwisie znajdują się dokumenty w formacie PDF, których otwarcie możliwe jest w przeglądarce internetowej lub z wykorzystaniem darmowego programu Adobe® Reader.
Zasady korzystania z Serwisu
 • Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 • Korzystanie z Serwisu ma charakter nieodpłatny, użytkownik ponosi koszty połączenia internetowego, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 • Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest utrzymywany w Serwisie.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usług lub uszkodzeń Serwisu.
 • iKid nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 • Jeśli realizacja Usług wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w tym względem osób trzecich, których dane Użytkownik wykorzystał bez ich wiedzy i zgody.
 • iKid nie ponosi odpowiedzialności za błędy w korzystaniu z Serwisu, w szczególności związane z przerwami w transmisji danych, awarią Serwisu czy wirusami komputerowymi, jeśli powstały one bez winy iKid.
 • Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego. W związku z powyższym Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
Usługi świadczone w Serwisie
 • iKid za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:
  • dostępu do Serwisu, w tym zapoznania się z aktualną ofertą iKid;
  • skontaktowania się z iKid;
  • uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego dotyczącego chęci rozpoczęcia współpracy w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z iKid.
Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest iKid.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z iKid pisząc na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • iKid przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  • w celu świadczenie w Serwisie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (art. 6 ust 1 pkt. b) RODO), przez czas wykonywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z tej Umowy;
  • w celu umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z iKid, uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego, do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika;
  • w celach analitycznych i statystycznych, żeby prowadzić analizy aktywności i preferencji Użytkowników oraz sposobu korzystania z Serwisu, w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika;
  • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i administrowania nim, żeby usuwać ewentualne awarie i błędy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przez iKid udostępniane pracownikom i współpracownikom iKid.
 • iKid nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o realizację przysługujących praw Użytkownik może zgłosić pisząc na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane przez Organizatora do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
Reklamacje
 • Użytkownik może w każdym czasie składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług w Serwisie. iKid zaleca złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, co wpłynie na precyzję i szybkość jej rozpatrzenia.
 • Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
 • iKid zawiadamia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w formie elektronicznej lub, w przypadku złożenia takiego żądania przez Użytkownika, w formie pisemnej.
Warunki płatności
 • Wynagrodzenie jak i inne opłaty i kwoty należne iKid, możesz płacić:
  • poprzez obciążenie Twojej karty płatniczej, której dane podajesz Nam w Koncie;
  • poprzez cykliczne obciążanie Twojej karty płatniczej;
  • w inny sposób udostępniony w Koncie lub wskazany na Naszej stronie internetowej.
 • W przypadku, gdy przeprowadzenie płatności będzie dokonywane z użyciem karty płatniczej to musisz podać Nam wszystkie wymagane do przeprowadzenia transakcji dane tej karty. Podana karta płatnicza musi zapewniać możliwość płatności online i być ważna, musi być wydana dla Ciebie, nie może być zastrzeżona lub zablokowana. Na rachunku, do którego karta została wydana musisz zapewnić odpowiednie środki w celu dokonania płatności. Musisz niezwłocznie poinformować nas o zastrzeżeniu, zmianie lub ustaniu ważności podanej karty.
 • W przypadku wybrania cyklicznego obciążania Twojej karty płatniczej, jako metody płatności za Usługi lub Usługi Dodatkowe (tzw. subskrypcyjny model płatności), wskazana przez Ciebie karta płatnicza będzie cyklicznie obciążana kwotą za świadczoną Usługę lub Usługę Dodatkową określoną w Zamówieniu, w wybranych przez Ciebie okresach, w dniu w którym nabyłeś Usługę lub Usługę Dodatkową (np. jeśli wybrałeś miesięczny okres rozliczeniowy i nabyłeś Usługę lub Usługę Dodatkową w dniu 3 listopada, to obciążenie karty nastąpi 3 grudnia, a następnie 3 dnia każdego miesiąca). Całość transakcji płatniczych wykonywana jest przez serwis rozliczeniowy PayU będący uprawnionym podmiotem do świadczenia tego rodzaju usługi i posiadającym odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru.
 • W wyniku wybrania przez Ciebie subskrypcyjnego modelu płatności powiążemy Twoje Konto z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą, co umożliwi dokonywanie kolejnych transakcji płatniczych w przyszłości. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. token) oraz ciągu znaków przesyłanych przez serwis rozliczeniowy. Informacje te są przesyłane do serwisu rozliczeniowego i na ich podstawie dochodzi do autoryzacji transakcji płatniczych dokonywanych Twoją kartą płatniczą. iKid nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych, którymi dokonywane są płatności.
 • Po wybraniu subskrypcyjnego modelu płatności otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie warunków subskrypcji. Z tego modelu płatności za Usługi lub Usługi Dodatkowe możesz w każdej chwili zrezygnować poprzez rezygnację, którą możesz złożyć z poziomu Konta lub pisząc na adres e-mail: hello@ikid.club
Postanowienia końcowe
 • iKid ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, poprzez zamieszczenie jego aktualnej wersji w Serwisie. Użytkownik, korzystając z Serwisu po wprowadzeniu zmiany do Regulaminu, akceptuje wprowadzone zmiany.
 • Uznanie poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu w całości bądź w części za niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis, który jest najbliższy celom nieważnego postanowienia i całości Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby iKid.
iKid Twoje wsparcie na drodze do macierzyństwa
NIedozwolony typ pliku