iKid | Wsparcie online dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci

Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznąw serwisie iKid

Postanowienia Ogólne
 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej https://ikid.club/regulamin.html przez iKid Sp. z o.o.
 • Regulamin jest regulaminem w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a prawem właściwym dla jego stosowania jest prawo polskie.
 • iKid udostępnia Regulamin nieodpłatnie na stronie internetowej https://ikid.club/regulamin.html w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do stosowania się do jego postanowień.
 • Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  • iKid – iKid Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawrzyszewskiej 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającej nadany numer NIP 5273046848, właściciel Serwisu;
  • Serwis – strona internetowa https://ikid.club/regulamin.html;
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
  • Usługi – nieodpłatnie świadczona przez iKid możliwość korzystania z Serwisu, w szczególności w celu dostępu do Serwisu, informacji w nim zawartych, kontaktu ze iKid oraz uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usług realizowanych przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe po zawarciu Umowy pomiędzy Użytkownikiem a iKid.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co może nastąpić w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu lub w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 • Umowa może zostać rozwiązana również poprzez opuszczenie przez Użytkownika Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 • Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox i Opera w najnowszych wersjach, z włączoną obsługą plików cookies i Java Scripte.
 • iKid nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie Usług może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu.
 • W prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu możliwe są przerwy spowodowane pracami technicznymi.
 • Dane wprowadzane do Serwisu chronione są za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu HTTPS oraz z wykorzystaniem szyfrowania danych za pomocą protokołu SSL.
 • Możliwe jest korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
 • W serwisie znajdują się dokumenty w formacie PDF, których otwarcie możliwe jest w przeglądarce internetowej lub z wykorzystaniem darmowego programu Adobe® Reader.
Zasady korzystania z Serwisu
 • Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 • Korzystanie z Serwisu ma charakter nieodpłatny, użytkownik ponosi koszty połączenia internetowego, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 • Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest utrzymywany w Serwisie.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usług lub uszkodzeń Serwisu.
 • iKid nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 • Jeśli realizacja Usług wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, wyłączną i całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik, w tym względem osób trzecich, których dane Użytkownik wykorzystał bez ich wiedzy i zgody.
 • iKid nie ponosi odpowiedzialności za błędy w korzystaniu z Serwisu, w szczególności związane z przerwami w transmisji danych, awarią Serwisu czy wirusami komputerowymi, jeśli powstały one bez winy iKid.
 • Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego. W związku z powyższym Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
Usługi świadczone w Serwisie
 • iKid za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi:
  • dostępu do Serwisu, w tym zapoznania się z aktualną ofertą iKid;
  • skontaktowania się z iKid;
  • uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego dotyczącego chęci rozpoczęcia współpracy w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z iKid.
Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest iKid.
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z iKid pisząc na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • iKid przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  • w celu świadczenie w Serwisie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (art. 6 ust 1 pkt. b) RODO), przez czas wykonywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z tej Umowy;
  • w celu umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z iKid, uzupełnienia formularza i wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego, do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika;
  • w celach analitycznych i statystycznych, żeby prowadzić analizy aktywności i preferencji Użytkowników oraz sposobu korzystania z Serwisu, w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika;
  • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i administrowania nim, żeby usuwać ewentualne awarie i błędy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być przez iKid udostępniane pracownikom i współpracownikom iKid.
 • iKid nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o realizację przysługujących praw Użytkownik może zgłosić pisząc na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane przez Organizatora do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
Reklamacje
 • Użytkownik może w każdym czasie składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług w Serwisie. iKid zaleca złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, co wpłynie na precyzję i szybkość jej rozpatrzenia.
 • Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@ikid.club.
 • Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
 • iKid zawiadamia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w formie elektronicznej lub, w przypadku złożenia takiego żądania przez Użytkownika, w formie pisemnej.
Postanowienia końcowe
 • iKid ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie, poprzez zamieszczenie jego aktualnej wersji w Serwisie. Użytkownik, korzystając z Serwisu po wprowadzeniu zmiany do Regulaminu, akceptuje wprowadzone zmiany.
 • Uznanie poszczególnych przepisów niniejszego Regulaminu w całości bądź w części za niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis, który jest najbliższy celom nieważnego postanowienia i całości Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby iKid.
iKid Twoje wsparcie na drodze do macierzyństwa
NIedozwolony typ pliku