Polityka prywatności

Przedstawiamy poniżej politykę prywatności iKid – portalu należącego do iKid Sp. z o.o. Dzięki niej w łatwy i przystępny sposób dowiesz się jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
KIM JESTEŚMY?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. (RODO) Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel portalu iKid – iKid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawrzyszewskiej 11/6, 01-162 Warszawa (dalej jako Administrator lub iKid).

Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym pisząc na adres e-mail hello@ikid.club.
JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
W zależności od tego, jaki stosunek łączy Cię z nami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat z podziałem na zależności pomiędzy Tobą, a nami.

JEŚLI JESTEŚ W TRAKCIE PROCESU REKRUTACYJNEGO

Jeśli kandydujesz na pracownika bądź współpracownika iKid przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w celu jego przeprowadzenia. Dane te obejmują Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Przetwarzamy je z uwagi na ich niezbędność do zawarcia z Tobą umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie tych danych jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego. 

Pozostałe dane osobowe, które przekazujesz nam w CV, liście motywacyjnym lub za pośrednictwem formularza na portalu iKid, takie jak informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym, historii zatrudnienia, numerze POZ, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne. W związku z tym, prosimy o dodanie w przesłanych nam dokumentach rekrutacyjnych (CV, e-mailu zawierającym CV lub w inny sposób) następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez iKid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Spółkę. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, oraz że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz abyśmy brali Twoja kandydaturę pod uwagę również w przypadku innych procesów rekrutacyjnych dodaj dodatkowe zdanie: Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie również w celach przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

JEŚLI JESTEŚ NASZYM PRACOWNIKIEM LUB WSPÓŁPRACOWNIKIEM

Jeśli jesteś pracownikiem iKid lub jesteś stroną umowy współpracy lub podobnego stosunku cywilnoprawnego, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zawartej umowie o pracę oraz innych dokumentach podpisanych w trakcie trwania Twojego zatrudnienia lub w zakresie niezbędnym do wykonywania zawartej z Tobą cywilnoprawnej umowy o oraz do realizacji pozostałych, wymienionych niżej celów przetwarzania:

 • w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust 1 lit. b RODO) przez czas trwania umowy, oraz po jej zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z umowy. Dodatkowo, jeśli bierzesz udział w realizacji filmów video, sesji fotograficznych i wizerunkowych, prezentacjach multimedialnych, spotkaniach szkoleniowych, integracyjnych itp., Twoje imię i nazwisko, wizerunek, głos i/lub wypowiedzi mogą być w sposób nieodpłatny i wielokrotny (nieograniczony ilościowo i terytorialnie) wykorzystywane przez Administratora w okresie obowiązywania zawartej umowy oraz przez okres 10 lat od dnia rozwiązania tej umowy;
 • w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań reklamacyjnych, sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania zawartej z iKid umowy oraz po jej zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 • w celu archiwalnych dotyczących rozliczeń należnego Tobie z tytułu zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia oraz wynikających z przepisów prawa rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres trwania umowy oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyłeś pracę w iKid;
 • w celu zgłoszenia, aktualizacji oraz usunięcia Twoich danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres trwania umowy oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyłeś pracę w iKid.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ponieważ brak ich podania uniemożliwia zawarcie z Tobą przedmiotowych umów.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ Z NAMI KORESPONDENCJĘ

Jeśli jesteś osobą, z którą Administrator kontaktuje się w celu biznesowym lub jeśli jesteś osobą, która kontaktuje się z Administratorem w celu pozyskania lub przedstawienia mu oferty współpracy lub w jakimkolwiek innym celu biznesowym, to iKid przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia służbowej korespondencji, w zakresie tożsamym z treścią tej korespondencji, obejmującym w szczególności imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu (jeśli został podany) oraz stanowisko służbowe (art. 6 ust 1 lit. lit. f RODO). Przetwarzanie odbywać się będzie przez czas trwania korespondencji – do momentu osiągnięcia jej celu – oraz po jej zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia, które mogą z niej wynikać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia korespondencji.

JEŚLI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM STRONY WWW LUB PROFILI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Korzystając z profili na portalach społecznościowych iKid, dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi, które odpowiadają zgodom przez Ciebie wyrażonym administratorom serwisów społecznościowych i poziomom uzupełniania i upublicznienia Twoich profili, takimi jak Twoje imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, numer ID, adres e-mail i inne, poprzez wchodzenie w interakcje z naszymi profilami i publikowanymi przez nas treściami. Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem naszych stron www, to pliki cookies zamieszczane są automatycznie na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz przy przeglądaniu stron. Są one bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron iKid w serwisach społecznościowych oraz plików cookies, znajdziesz na naszej stronie www w Polityce cookies.
TWOJE PRAWA
Zgodnie z przepisami RODO gwarantujemy Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • dostępu do danych – masz możliwość otrzymać pełną informację o tym czy, jakie i w jaki sposób Twoje dane osobowe przetwarzamy, z uwzględnieniem otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych, które Ciebie dotyczą;
 • sprostowania (poprawienia) danych – możesz żądać niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym) – masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszych zbiorów danych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w stosunku do ich ilości do celów przetwarzania lub czasu przetwarzania;
 • przeniesienie danych osobowych – masz prawo żądać otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, a także przesłania ich do innego administratora.
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przy czym ta czynność nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych. Wtedy, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, co do których złożyłeś sprzeciw, chyba że wykażemy, że mamy ważny, prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które zgodnie z prawem uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli mamy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami.Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć pisząc na adres e-mail hello@ikid.club. 

We wniosku powinny znaleźć się dane, które pozwolą nam jednoznacznie Ciebie zidentyfikować – co najmniej imię i nazwisko oraz dodatkową daną taką jak: numer telefonu, adres e-mail lub datę urodzenia. Powinieneś również jednoznacznie określić, z którego prawa chcesz skorzystać. Twoje żądanie postaramy zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jego poprawnego złożenia (wraz z danymi identyfikacyjnymi). W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531-03-00.
CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH I ICH UDOSTĘPNIANIE
Charakter przetwarzania danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania. 

W zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi związanej z prowadzoną przez nas działalnością, np. podmiotom realizującym na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, prawne itp.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również:

 • uprawnione organy, przykładowo: organy krajowej administracji skarbowej, ZUS, organy kontroli;
 • inne podmioty, jeśli udzieliłeś na to odrębnej zgody.
PROFILOWANIE ORAZ TRANSFER DANYCH
Twoje dane osobowe nie będą przez nas poddawane profilowaniu oraz nie będą przez nas wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
iKid Twoje wsparcie na drodze do macierzyństwa
Niedozwolony typ pliku